Animated.Event( )

Ekranı kaydırırken, scroll yaparken, Animated.Event( ) kullanılarak animated değişkeni direkt olarak değiştirebiliriz.

Örnek olarak, biz ekranı dikey olarak scroll yaparken animated değişken olan, animatedValue'yu aşağıdaki gibi değiştirebiliriz

<ScrollView
    style={styles.container}
    scrollEventThrottle={16}
    onScroll={Animated.event([
     { nativeEvent: { 
        contentOffset: { 
          y: animatedValue //yatay scroll için, y yerine x yazabilirsiniz
        } 
      } 
     }
    ])}
>
...

Animated.Event( ), bizim yerimize animated değişkeni, kendi içinde setValue() kullanarak değiştirmektedir.

PanResponder ile nasıl kullandığına bakalım,

onPanResponderMove: Animated.event([
  null,        // raw event'i null geçiyoruz
  {dx: this._pan.x, dy: this._pan.y},  // gestureState , _pan => referans
 ]),

Burada, ikinci parametre gestureState , yukarıdaki örnekte state'ler dx ve dy değerleri. Kullanıcı ekrana ilk dokunuşundan, parmağını ne kadar kaydırırsa, ardışık olarak her harekette, state'in değerini güncelleyecektir.

animated değer değiştikten sonra, onu istediğiniz gibi interpolate ederek animasyonlarınızı oluşturabilirsiniz

results matching ""

  No results matching ""